Regulamin

 1. Wyjaśnienie pojęć
  1. e-Learning - nauczanie na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i internetu.
  2. Komunikator głosowy - program komputerowy pozwalający na przesyłanie natychmiastowych komunikatów głosowych pomiędzy komputerami w sieci internetowej.
  3. Szkoła eLengua - internetowa szkoła językowa wykorzystująca e-learningowy system nauki. Kontakt nauczyciela z uczniem odbywa się poprzez komunikator głosowy oraz stronę www.
  4. Nauczyciel - wykwalifikowana osoba pracująca w szkole e-Lengua, prowadząca zajęcia z uczniami wg uzgodnionego harmonogramu.
  5. Uczeń - klient szkoły eLengua, który zgłosił chęć nauki języka poprzez rejestrację on-line i bierze udział w zajęciach wg uzgodnionego harmonogramu.
  6. Program - wyodrębniony i uporządkowany zakres wiedzy dotyczący danego języka, dedykowany konkretnym grupom uczniów.
  7. Kurs językowy - ciąg indywidualnych spotkań nauczyciela z uczniem realizowany na podstawie harmonogramu zajęć.
  8. e-Lekcja - podstawowy element kursu językowego, wirtualne spotkanie nauczyciela z uczniem odbywające się za pośrednictwem komunikatora głosowego zgodnie z programem i harmonogramem zajęć.

 2. Płatności
  1. Opłaty za lekcje należy dokonywać w terminie ustalonym z nauczycielem.
  2. Datą zapłaty jest data wpłynięcia kwoty na rachunek bankowy szkoły eLengua.
  3. W przypadku braku płatności w zastrzeżonym terminie, nauczyciel może odmówić poprowadzenia dalszych zajęć.

 3. Obecności i absencje
  1. Lekcję można zamówić do północy dnia poprzedzającego termin zajęć
  2. Lekcję można przełożyć lub odwołać bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji:
   1. do końca dnia poprzedzającego lekcję - przez internet, telefonicznie lub osobiście
   2. w dniu zajęć - dwukrotnie w ciągu roku kalendarzowego
  3. W sytuacjach innych niż opisanych w pkt. 2a i 2b, uczeń zobowiązany jest do zapłacenia całej kwoty za lekcję.